fbpx

Regulamin konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Urodziny Daniela Roarka”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Urodziny Daniela Roarka” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Wydawnictwo Labrum ul.Kołłątaja 32, 50-005 Wrocław NIP: 9291566483 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/daniel.marcin.lechna (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolnoś do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

 1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 2. Wejście na stronę daniel-story.com i przeczytanie darmowego fragmentu książki
 3. udostępnienie posta konkursowego na swojej stronie tablicy
 4. zaproszenie do konkursu swoich znajomych jeśli są wśród nich fani książek fantastycznych
 5. napisanie w komentarzu tego posta czy/jak podobał Ci się darmowy fragment

3. Konkurs trwa od dnia 06 listopada 2020 godz. 20:00 do 20 listopada 2020 godz. 20:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw 2 książek Daniela z dedykacją dla Ciebie i bliskiej Ci osoby lub 2 książek Daniela dla bliskich Ci osób.
 2. Organizator przewidział 20 zestawów książek do wylosowania spośród uczestników konkursu.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W dniu następującym zakończenie konkursu Organizator prowadząc relację na żywo wylosuje loginy zwycięzców konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską do wybranego paczkomaty InPost.
 4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy – login podczas relacji na żywo i uczestnik Konkursu wyraża na to zgodę przystępując do konkursu.
 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Prezenty na Facebooku od Komputronik”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.